Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang thông tin về sản phẩm OCOP qua giao diện website hoặc ứng dụng di động. Trước khi sử dụng trang web hoặc ứng dụng, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng dưới đây.

1. Trang thông tin về sản phẩm OCOP (sau đây xin gọi là OCOP) của chúng tôi giúp kết nối các nhà cung cấp sản phẩm OCOP ("Người bán") đến người tiêu dùng ("Người mua"). Hợp đồng mua bán thật sự là trực tiếp giữa Người mua và Người bán. Người mua và Người bán liên quan đến một giao dịch sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hợp đồng mua bán giữa họ. OCOP không can thiệp vào giao dịch giữa Người mua và Người bán. OCOP có thể hoặc không sàng lọc trước người dùng hoặc nội dung cung cấp bởi người dùng. OCOP bảo lưu quyền loại bỏ bất cứ nội dung hoặc thông tin nào trên trang OCOP theo mục 6 bên dưới. OCOP không đảm bảo cho việc người dùng sẽ thực tế hoàn thành giao dịch. Lưu ý, OCOP chỉ là bên trung gian kết nối Người mua và Người bán, chúng tôi không cung cấp và chịu trách nhiệm về bất kì khâu vận chuyển, lưu kho hay thanh toán nào. Một chi tiết về giao dịch cần được Người mua và Người bán tự trao đổi và quy ước với nhau một cách rõ ràng.

2. Trước khi trở thành người dùng trang OCOP, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản sử dụng.

3. OCOP bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang OCOP vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. OCOP không chịu trách nhiệm đối với việc thêm hoặc duy trình tính năng nào trong thời gian cố định. Các phiên bản thử nghiệm (nếu có) của trang OCOP có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. OCOP có toàn quyền giới hạn một số tính nặng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ trang web và ứng dụng OCOP mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

4. OCOP bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở tài khoản người bán hoặc các truy cập của bạn tới trang web và ứng dụng OCOP với bất kì lý do nào.

5. Bằng việc sử dụng hoặc tạo tài khoản tại trang OCOP, bạn đã chấp nhận không hủy nganh đối với và đồng ý với những điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập vào trang OCOP. Nếu bạn là người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại quốc gia bạn sinh sống, bạn cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp nhận từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp tùy từng trường hợp, để bạn hiểu rõ hoặc thay mặt bạn chấp nhận những điều khoản sử dụng này. 

6. Người dùng thừa nhận rằng OCOP và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội dung có sẵn trên trang OCOP, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Nội dung hoặc Thông tin nào (i) xâm phạm đến Điều khoản sử dụng; (ii) trường hợp OCOP nhận được khiếu nại từ người dùng khác; (iii) trường hợp OCOP nhận được thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác.